دانلود رایگان مبحث 14 مقررات ملی ساختمان تاسیسات گرمایی

کتاب حاضر شامل نحوه خنک، گرم کردن، تعویض و تخلیه هوای فضاهای داخل ساختمان همچنین تهیه و ذخیره آب گرم مصرفی بوده که در 14 فصل و یک پیوست بشرح زیر می‌باشد:


دانلود

فصل يكم الزامات قانونی

 حدود و دامنه كار

 تعاريف

 استاندارد

 تغيير مقررات

 ساختمانهای موجود

 نگهداري

 گسترش، تغيير، تعمير

 تغيير كاربري

 تخريب

 مصالح

 مدارك‌فني

 بازرسي

 نظامات اداري

فصل دوم تعاريف

فصل سوم مقررات كلي

 كليات

 پلاك گذاري

 حفاظت ساختمان

 محل دستگاهها

 نصب دستگاهها

 فضاهای دسترسي

فصل چهارم تعويض هواتهويه

 كليات

 دهانه‌های ورود و تخليه هوا

 تهويه طبيعي

 تهويه مكانيكي

 تخليه مكانيكی هوا

فصل پنجم كانال كشي

 حدود و دامنه كاربرد

 كليات

 پلنوم

 ساخت كانال هوا

           كليات

           كانالهای فلزي

           كانالهای غيرفلزي

           كانالهاي‌قابل‌انعطاف

 نصب كانال هوا

           كليات

           درزبندي

           آويزها و تكيه‌گاهها

           نصب زيرزمين

           حفاظت كانال هوا

           دريچه هوا

 عايق‌كاری كانال هوا

           كليات

           عايق كانال در خارج ساختمان

           عايق كانال در داخل ساختمان

 دمپر آتش

           محل دمپر آتش

           ساخت و نصب

           دريچه دسترسي

فصل ششم: تعويض هوا و هودهای آشپزخانه

 كليات

           حدود دامنه

           طراحي، ساخت و نصب هود

                     كليات

                     ساخت هود

                     فيلتر روغن

                     ظرفيت هود

                     نصب هود

           تأمين هوای هود

                      كليات

                     مقدار هوای جانشين

          كانال‌كشی تخليه هوای هودها

                     كليات

                     ساخت كانال

                     عايق‌كاري

                     نصب كانال

 مكنده‌های برقی و دهانه تخليه هوا

                     مكنده برقي

                     دهانه تخليه هوا

فصل هفتم: ديگ و آب‌گرم‌كن

 حدود و دامنه كار

 آب گرم‌كن و مخزن تحت فشار

 ديگ آب گرم و بخار

 شيرها

 لوازم اندازه‌گيري

 كنترل سطح پايين آب

 شير اطمينان

 لوازم كنترل و ايمني

 مخزن انبساط

فصل هشتم: دستگاههای گرم‌كننده و خنك‌كننده ويژه

 حدود و دامنه كار

 كليات

 

 شومينهبخاری ديواري

                     شومينه ساختمانی با سوخت جامد

                     شومينه با سوخت گاز

 بخاری خانگي

                     بخاری خانگی نفت‌سوز با دودكش

                     بخاری خانگی گازسوز با دودكش

                     بخاری خانگی گازسوز بدون دودكش

                     بخاری خانگی برقي

 كوره‌های هوای گرم

                     كوره گرم‌كننده مستقيم

                     كوره هوای گرم با گردش هوا

 آب گرم‌كن خانگي

                      آب گرم‌كن نفت سوز با مخزن ذخيره

                      آب گرم‌كن گازسوز با مخزن ذخيره

                      آب‌گرم‌كن گازسوز فوری بدون مخزن ذخيره

                      آب گرم‌كن برقی با مخزن ذخيره

 گرم‌كننده برقی سونا

 كولر گازي

 كولرهای آبي

فصل نهم: تأمين هوای احتراق

 حدود و دامنه كار

 كليات

 تأمين هوا از داخل

 تأمين هوا از خارج

 تأمين هم‌زمان هوا از داخل و خارج

 تأمين مكانيكی هوا

 دهانه‌ها و كانال ورود هوا

فصل دهم: لوله‌كشي

 حدود و دامنه كار

 طراحی لوله‌كشي

 

 مصالح لوله‌كشي

                    كليات

                    شرايط كار سيستم

                    انتخاب لوله

                    انتخاب فيتينگ

                    انتخاب فلنج

                    انتخاب انتخاب شير

                    اتصال

 اجرای كار لوله‌كشي

                    كليات

                    تكيه‌گاهبست

                    شيرگذاري

 آزمايش

                    كليات

                    آزمايش با آب

                    آزمايش با گاز

 عايق كاري

                    كليات

                    ضخامت عايق

                    لزوم عايق

فصل يازدهم: دودكش

 حدود و دامنه كار

 الزامات عمومی طراحي

                    كليات

                    دودكش با مكش طبيعي

                    دودكش با مكش مكانيكي

 دودكش قائم فلزي

                    كليات

                    دودكش با دمای پائين

 

 دودكش قائم ساختماني

                    كليات

                    دودكش با دمای پائين

 لوله رابط دودكش

                    كليات

                    ساخت

                    نصب

فصل دوازدهم: ذخيره و انتقال سوخت مايع

 حدود و دامنه كار

 مخازن سوخت مايع

                    كليات

                    ساخت مخازن

                    مخازن زيرزميني

                    مخازن‌خارج‌ساختمان روی زمين

                    مخازن‌داخل ساختمان

                    مخزن تغذيه روزانه

 لوله‌كشی سوخت مايع

                    كليات

                    لوله هواكش مخازن

                    لوله پركن مخازن

                    لوله رفت و برگشت

                    سطح نمای مخازن

                    انتخاب مصالح

 آزمايش

                    كليات

                    مخازن

                    لوله كشي

فصل سيزدهم: تبريد

 

 حدود و دامنه كار

 كليات

 مبردها

                     كليات

                     طبقه‌بندی مبردها

                    گروه‌بندی مبردها

 طبقه‌بندی سيستمهای تبريد

 كاربرد سيستمهای تبريد در ساختمانهای مختلف

                      طبقه‌بندی ساختمانها با كاربريهای مختلف

                      الزامات كاربرد سيستمهای تبريد

 الزامات كلی در موتورخانه سيستم تبريد

                      الزامات ساختمان موتورخانه

                      آشكارساز مبرد

                      دستگاههای با سوخت مايع يا گاز

                      تعويض هوا

                      لوله تخليه شيراطمينان

 الزامات‌ويژه درموتورخانه‌سيستم‌تبريد

 لوله‌كشي‌سيستم‌تبريد

 آزمايش در كارگاه

فصل چهاردهم: كاهش فاصله مجاز

 حدود و دامنه كار

 كليات

 جدول كاهش فاصله‌ها


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,