دانلود رایگان کتاب آموزش تاسیسات حرارتی
شامل:


فصل اول  انتقال گرما

فصل اول در يك نگاه  

 گرما حرارت  

 دما درجه حرارت  

 واحد سنجش گرما  

 گرماى ويژه  

 توان گرمايى  

 انتقال گرما  

 روشهاى انتقال گرما  

 انتقال گرما از ي ك جدار 

فصل دوم  محاسبات بار گرمايى ساخ تمان

فصل دوم در يك نگاه  

 شرايط طرح هواى داخل  

 شرايط طرح هواى خارج  

  U  ضريب كلى انتقال گرماى جدارها

 اتلاف گرمايى از ديوار، در و پنجره  

 اتلاف گرمايى از سقف  

 انتقال گرما از ديوارها و كف متصل به زمين  

 اتلاف گرمايى در اثر نفوذ هوا از درزها  

 ضريب موقعيت  

 ضريب تناوب  

 ضريب ارتفاع  

 برگ محاسباتى نمونه  

فصل سوم  سيستم هاى حرارت مركز ى

فصل سوم در يك نگاه  

 انواع سيستم هاى حرارت مركزى  

 سيستم حرارت مركزى با آب گرم  

 انواع سيستم حرارت مركزى با آب گرم  

 قسمت هاى مختلف سيستم حرارت مركزى با آب گرم  

 شرح سيستم  

   جدول كلمات متقاطع شماره ى 

فصل چهارم  دستگاه هاى پخش كنند ه گرما

فصل چهارم در يك نگاه  

 انواع دستگا ههاى پخش كننده گرما  

 انواع رادياتور از نظر جنس  

 رادياتور چدنى  

 رادياتور فولادى  

 رادياتور آلومينيومى  

 شير رادياتور  

 شير رادياتور ترموستاتيكى  

 شير هواگيرى رادياتور  

 زانو قفلى رادياتور  

 محاسبه سطح گرمايى و تعداد پره هاى مورد نياز رادياتور  

 محاسبه توا ن گرمايى ي ك متر مربع رادياتور  

 انتخاب رادياتور  

 يونيت هيتر و ساختمان آن  

 فن كويل و ساختمان آن  

 انواع فن كويل از نظر مقدار هوادهى  

 صرفه جويى در مصرف انرژى دستگا ههاى پخش كنند گرما  

فصل پنجم  سيستم انتقال آب گرم

فصل پنجم در يك نگاه  

 اجزاى سيستم انتقال آب گرم  

 روش هاى لول هكشى سيستم حرارت مركزى با آب گرم  

 سيستم لوله كشى با برگشت مستقيم  

 سيستم لوله كشى با برگشت معكوس  

 سيستم لوله كشى مختلط  

 محاسبه شبكه لول هكشى حرارت مركزى با آب گرم  

 طرز استفاده از جدول تبديل واحد فشار  

 محاسبه دبى حجم ى آب با استفاده از تلفات گرمايى  

 محاسبه قطر لوله ها در سيستم حرارت مركزى با آب گرم  

 محاسبه افت فشار در شبكه لوله كشى  

 موتور پمپ جريانى سيركولاتور  

 محاسبه قدرت مصرفى پمپ  

 محاسبه و انتخاب پمپ جريانى  

فصل ششم  دستگاه هاى آب گرم مص رفى

فصل ششم در يك نگاه  

 انواع مخازن آب گرم  

امتحان درس تاسيسا ت حرارتى  پايان نيمه ى اول  دى ماه زمان  دقيقه  

امتحان درس تاسيسا ت حرارتى  پايان نيمه ى اول  دى ماه زمان  دقيقه  

 محاسبه ى مقدار آب گرم مصرفى و حجم مخزن آب گرم  

 محاسبه ظرفيت حرارتى مخزن آب گرم  

 پمپ سيركولاتور برگشت آب گرم مصرفى  

 صرف هجويى در مصرف آب و انرژى دستگاه هاى آب گرم مصرفى  

   جدول كلمات متقاطع شماره ى 

فصل هفتم  دستگاه هاى مولد آب گر م

فصل هفتم در يك نگاه  

 انواع ديگ از نظر نوع سيال  

 انواع ديگ از نظر جنس  

 محاسبه ظرفيت و انتخاب ديگ  

 انتخاب ديگ چدنى  

 انتخاب ديگ آب گرم فولادى  

 محاسبه و انتخاب مشعل گازوئيلى  

 محاسبه مصرف سوخت مشعل  

 مشعل گازى اتمسفريك  

 مشعل گازى دمند هدار  

 هواى احتراق  

 دودكش  

 عوامل موثر در كاركرد صحيح دودكش  

فصل هشتم  مخزن هاى گازوئيل و انب ساط

فصل هشتم در يك نگاه  

 انواع مخزن گازوئيل از نظر محل نصب  

 لوله كشى گازوئيل  

 انواع سيستم تغذيه مشعل  

 محاسبه حجم مخزن گازوئيل  

 انتخاب مخزن گازوئيل  

 مخزن انبساط  

 محاسبه حجم مخزن انبساط باز  

 محاسبه قطر لوله رفت و برگشت مخزن انبساط باز  

فصل نهم  نشان دهند هها و كنترل كنن د هها

فصل نهم در يك نگاه  

 دماسنج ها  

 فشارسنج ها  

 وسايل نشان دهنده سطح مايع  

 كنترل كننده ها  

 انواع حس كنند ههاى ترموستات  

 انواع ترموستات سيستم حرارت مركزى  

 شرايط محل نصب ترموستات اتاقى  

 انواع كنترل كنند ههاى فشار در سيستم حرار ت مركزى  

 كنترل كننده هاى سطح  

 رله هاى مشعل  

 رله ى مشعل گازوئيلى  

 رله ى مشعل گازى دمند هدار  

   جدول كلمات متقاطع شماره ى 

فصل دهم  سيستم حرارت مركزى با هواى گر م

فصل دهم در يك نگاه  

 محاسبه مقدار هواى لازم  

 اجزاى سيستم حرارت مركزى با هواى گرم  

 دستگاه هاى مولد هواى گرم  

 رو شهاى گرم كردن هوا در سيستم حرارت مركزى با هواى گرم  

 اجزاى كوره ى هوا گرم مبدل شعله مستقيم  

 انواع مشعل كوره ى هواى گرم  

 محاسبه توان گرمايى كوره ى هواى گرم  

 انتخاب كوره ى هواى گرم  

فصل يازدهم  تكيه گا هها

فصل يازدهم در يك نگاه  

 عوامل مؤثر در تعيين فاصله بين دو تكيه گاه مجاور هم  

 آويز ركابى قابل تنظيم  

فصل دوازدهم  عايق ك ارى

فصل دوازدهم در يك نگاه  

 انواع عايق  

 انواع عايق حرارتى  

 انواع عايق هدايتى گرما  

 شرايط عايق كارى لوله ها، كانال ه ا ى هوا و مخازن  

 عايق صدا  

 عايق كارى  

 عايق كارى لوله ها  

   جدول كلمات متقاطع شماره ى 

فصل سيزدهم  گازرس انى

فصل سيزدهم در يك نگاه  

 گازرسانى  

 قسمت هاى اصلى رگولاتور گاز  

 عوامل مؤثر در محاسبه قطر لوله ى گاز  

فصل چهاردهم  دستگاه ها ى گازسوز

فصل چهاردهم در يك نگاه  

 انواع مشعل هاى گازسوز  

 اجزاى شير ترموالكتريك  

 پكيج  

 مزاياى پكيج ديوارى يا شوفاژ ديوارى  

 معايب پكيج ديوارى يا شوفاژ ديوارى  

 اجزاى پكيج گازى ديوارى  

 اجزاى پكيج زمينى برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,