دانلود رایگان کتاب آموزش نصب و راه اندازی آب گرم کن دیواری
دانلود 

کتاب شامل: 

واحد كار : توانایی نصب، تست و راه اندازي آب گرم كن 

انتخاب آب گرم كن 

محل نصب آب گرم كن 

اصول انتخاب محل نصب آب گرم كن 

اصول نصب، آب بندي و راه اندازي آب گرم كن 

اصول تبديل سوخت گاز مايع به گاز شهري و بالعكس 

اصول استفاده از کپسول گاز مایع 

دستوركار شماره : نصب و راه اندازي آب گرم كن گازسوز فوري ديواري 

دستوركار شماره : هدف تبديل آب گرم كن گازسوز با گاز طبيعي به گاز مايع 

واحد كار : توانايي تشخيص عملكرد دودكش ساختمان 

دودكش 

كلاهك خروجي دودكش 

استاندارد دودكش 

عوارض گاز منواكسيدكربن 

تشخيص عملكرد دودكش 

دستوركار شماره : هدف: اطمينان از باز بودن مسير دودكش قائم ساختمان 

واحد كار : توانایی اجراي مقررات و آيين نامه هاي شغلي 

مقررات و آيين نامه هاي شغلي 

قانون كار 

قانون ثبت شركت ها 

قانون نظام صنفي 

قانون نظام مهندسي ساختمان و كنترل ساختمان 

مقررات ملي ساختمان، مبحث  ، لوله كشي گاز طبيعي ساختمان ها 

واحد كار  : توانايي پي شگيري از حوادث و رعايت اصول و نكات ايمني و بهداشت كا ر 

حوادثبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,