دانلود رایگان کتاب آموزش نقشه کشی تاسیساتشامل:


استفاده از اتوکد در ترسیمات مقدماتی 

محیط اصلی اتوکد 

نوار ابزارها 

بازگشت از فرمان اجراشده 

ورود اطلاعات به فرمان 

  سیستمهای مختصات اتوکد 

سیستم مختصات عموم یدکارتی 

سیستم مختصات نسبی دکارتی 

سیستم مختصات قطبی 

سیستم مختصات نسبی قطبی 

 ترسیم با استفاده از شکل های اولیه 

خط 

مستطیل 

دایره 

کمان 

بیضی 

منحنی 

چندضلعی منتظم 

چندخطی 

ابزارهای کمکی ترسیم در اتوکد 

روشن و خاموش کردن ابزار کمکی 

ابزار گیرهٔ شکل ها 

ابزار افقی و عمودی 

ابزار ترسیم مدولار 

ترسیم ایزومتریک 

 چکیدهٔ فرمان ها 

عملیات تکمیلی بر روی شکل ها 

 بزر گنمایی و کوچ کنمایی صفحه ترسیم 

 Zoom کاربرد هرکدام از فرما نهای

جاب هجایی مسطح دید در صفحهٔ ترسیم 

بازسازی نمایش در صفحهٔ ترسیم 

تغییر واحدهای نمایش و ترسیم 

 استخراج مشخصات اشکال 

هاشورزدن 

رنگ آمیزی 

نشان هگذاری با نقطه 

نگارش متن در اتوکد 

نگارش متن فارسی در اتوکد 

 ویرایش شک لها در اتوکد 

ترکیب اجرای انتخاب شکل ها 

رو شهای انتخاب شکل ها 

فرما نهای ویرایش شکل ها 

حذف 

جابه جایی 

کپی 

دَوَران 

آرای هسازی یا کپی منظم 

قرینه سازی 

تغییر مقیاس 

کشیدگی خطی 

کپی موازی 

قطع 

قطع در یک نقطه 

تلاشی شکل ها 

پخ زدن یا کج کردن گوشه ها 

گرد کردن 

اصلاح لبه ها و تقاطع ها 

امتداد دادن شکل ها 

فصل سوم  آماد هسازی نقشه ها 

ایجاد لای هها و مدیریت اجزای نقشه درون لایه ها 

ویژگی های لایه ها 

دسترسی سریع به لای هها هنگام کار در صفحهٔ ترسیم 

نمایش ضخامت خطوط بر روی نقشه 

تغییر ویژگی های نمایشی اجزای لایه ها به صورت خاص 

انتقال مشخصات از یک شکل به شکل دیگر 

مشاهدهٔ مشخصات شکل 

ساخت بلوک ها 

فراخوانی بلو کها در صفحهٔ ترسیم 

انتقال بلو ک به دیگر فایل ها 

استفاده از فای لهای بلوک آماده 

 هکارگیری گروه ها 

اندازه گذاری نقش هها در اتوکد 

مفهوم اندازه و اجزای اندازه گذاری 

تعریف شیوهٔ انداز هگذاری و تنظیمات آن 

روش های انداز هگذاری شکل ها 

تغییر مشخصات اندازه 

چاپ کردن نقشه ها 

 دریافت فایل خروجی گرافیکی از اتوکد 

 رفع اشکالات فنی فایل ها 

استفاده از فای لهای پشتیبان 

پا کسازی فایل های اتوکد 

نقشه کشی تأسیسات مکانیکی ساختمان

نقشه کشی تأسیسات بهداشتی 

جانمایی لوازم بهداشتی 

 نمادهای لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه 

 جانمایی لوازم بهداشتی و لوازم آشپزخانه 

  جانمایی لوازم بهداشتی حمام 

جانمایی لوازم بهداشتی توالت 

  فاصله مجاز بین وسایل بهداشتی 

 لوله کشی آب سرد و آب گرم و برگشت آب گرم مصرفی 

نماد لول هها، فیتین گها و شیرها 

  نقشه خوانی 

  مسیر لوله کشی 

  ترسیم نقشه های لول هکشی آب سرد و آب گرم بهداشتی 

 لول هکشی فاضلاب، هواکش و آب باران 

نماد لول هها و فیتینگ ها 

  نقشه خوانی 

  ترسیم نقشه های لول هکشی فاضلاب، هواکش و آب باران 

 نقش ههای جزئیات دتایل ها 

فصل دوم  نقشه کشی تأسیسات گرمایی ساختمان 

ترسیم جانمایی و لول هکشی رادیاتور 

  انواع شبکهٔ لول هکشی سیستم گرمایی با آب گرم 

  نقشه خوانی و نقش هکشی پلان 

   نقشهٔ نمونه 

   نقشهٔ نمونه  

   نقشهٔ نمونه  

   نقشهٔ نمونه  

  لول هکشی تأسیسات گرمایی با پکیج دیواری 

   نقشهٔ نمونه  

   نقشهٔ نمونه  

   نقش هکشی تأسیسات گرمایی با استفاده از لوله های پلی مری 

    نقشهٔ نمونه  

    نقشهٔ نمونه  

  نقشه اجزای موتورخانه حرارت مرکزی 

  ترسیم نقشه موتورخانه 

   نقشه خوانی و نقش هکشی موتورخانه نمونه 

   نقشه خوانی و نقش هکشی موتورخانه نمونه  

   نقشه خوانی و نقش هکشی موتورخانه نمونه  

مدار برقی موتورخانه 

    مدار برقی موتورخانه نمونه 

    مدار برقی موتورخانه نمونه  

    مدار برقی موتورخانه نمونه  

فصل سوم  نقشه کشی گازرسانی ساختمان 

طراحی سیستم لول هکشی گاز 

   انتخاب مسیر لول هکشی گاز 

   تهیه نقشه های سیستم لوله کشی 

   لوله کشی رابط 

   کلکتور 

   نمادها در نقشه کشی گازرسانی 

   ترسیم نقشهٔ لول هکشی گاز 

   محدودی تها و ممنوعی ت نصب دستگا ههای گازسوز 

   موقعیت قرارگیری شیرهای مصرف گاز 

   انتخاب کنتور 

  نقشه خوانی 

   نقشهٔ نمونه 

   نقشهٔ نمونه  

   نقشهٔ نمونه  

   نقشهٔ نمونه  

  نقشه کشی 

   ترسیم پلان لوله کشی 

   ترسیم ایزومتریک لوله کشی 

   ترسیم نقش ههای نمونه دیگر 

تمرین   

فصل چهارم  نقشه کشی تأسیسات آتش نشانی 

نقشه خوانی 

   نقشه خوانی نمونه سیستم خشک 

   نقشه خوانی نمونه  

  نقشه کشی 

  نقشه های جزییات 

   نقشهٔ جزییات جعبه آتش نشانی 

   نقشهٔ جزییات کپسول آتش نشانی  برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,