دانلود رایگان کتاب مبحث شانزدهم مقررات ملّي ساختمان تاسیسات بهداشتی

کتاب حاضر شامل مقررات تاسیسات بهداشتی مشتمل بر 9 فصل و  10 پیوست می باشد:

 

 دانلودفصل اول الزامات قانونی

 حدود ودامنه كاربرد

 استاندارد

 تغيير مقررات

 ساختمانهای موجود

 نگهداري

 تخريب

 مصالح

 مدارك فنی

 بازرسی

 نظامات اداري واجرائي

فصل دوم تعاريف

               كليات

              فهرست واژه ها وتعاريف آن ها

فصل سوم مقررات كلي

              كليات

              ايمني وبهداشت

              فضاي نصب لوازم بهداشتي

              شبكه هاي لوله كشي آب وفاضلاب ساختمان

              مصالح

              حفاظت لوله كشي

              لوله گذاري در ترنچ

              حفاظت اجزاي ساختمان

فصل چهارم توزيع آب مصرفي در ساختمان

              حدود و دامنه كاربرد

              آب مورد نياز

              طراحي لوله كشي توزيع آب مصرفي

              انتخاب مصالح

              اجراي كار لوله كشي

              ذخيره سازي وتنظيم فشار

              حفاظت آب آشاميدني

              لوله كشي توزيع آب گرم مصرفي

             ضدعفوني ؛آزمايش، نگهداري

فصل پنجم لوله كشي فاضلاب بهداشتي ساختمان

               حدود ودامنه كاربرد

               طراحي لوله كشي فاضلاب

               انتخاب مصالح

               اجراي كار لوله كشي

               آزمايش و نگهداري

فصل ششم لوله كشي هواكش فاضلاب

              حدود ودامنه كار

              طراحي لوله كشي هواكش فاضلاب

              انتخاب مصالح

              اجراي كار لوله كشي

             آزمايش ونگهداري

فصل هفتم لوازم بهداشتي

              حدود ودامنه كار

              جنس وساخت

              تعداد لوازم بهداشتي

              نصب لوازم بهداشتي

 

             الزامات انتخاب و نصب

                    دستشوئي

                    توالت فرنگي

                    توالت شرقي

                    پيسوار

                    دوش

                    وان

                    آب خوري

                    سينك

                    كفشوي

                    ماشين رختشوئي

                    ماشين ظرفشوئي

                    شستشوي توالت وپيسوار

فصل هشتم لوله كشي آب باران ساختمان

              حدود ودامنه كار

              طراحي لوله كشي آب باران

              انتخاب مصالح

              اجراي كار لوله كشي

              آزمايش ونگهداري

فصل نهم بست وتكيه گاه

              حدود ودامنه كار

              نكات عمومي

              بست وتكيه گاه لوله قائم

              بست وتكيه گاه لوله هاي افقي

             محل بست وتكيه گاهها

پيوست هاي مبحث شانزدهم

پيوست اندازه گذاري لوله ها در لوله كشي توزيع آب مصرفي ساختمان

پيوست  علائم ترسيمي در لوله كشي توزيع آب مصرفي ساختمان

پيوست  اندازه گذاري لوله ها در لوله كشي فاضلاب بهداشتي ساختمان

پيوست  علائم ترسيمي در لوله كشي فاضلاب بهداشتي ساختمان

پيوست  اندازه گذاري لوله ها در لوله كشي هواكش فاضلاب

پيوست  علائم ترسيمي در لوله كشي هواكش فاضلاب

پيوست  اندازه گذاري لوله هادر لوله كشي آب باران ساختمان

پيوست  علائم ترسيمي در لوله كشي آب باران ساختمان

پيوست  بازگرداني فاضلاب خاكستري

پيوست  واژه نامه فارسيانگليسي


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,