دانلود مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان عایق بندی و تنظیم صدادانلود 


فصل اول كلیات

       هدف

       حدود ونحوه كاربرد

       تعاریف

                     صدا

                     صدای هوابرد

                     صدای پیکری

                    نوفه

                     نوفه زمینه

                     تراگسیل صدای هوابرد 

                     تراگسیل صدای کوبه ای 

                     ضریب جذب صدا

                     ضریب تراگسیل صدا

                     تراز شدت صدا

                     تراز فشار صدا 

                     شبکه وزنی 

                     تراز فشار صدای وزن یافته  

                     تراز صدای معادل 

                     تراز صدای معادل وزن یافته 

                     شاخص­های اندازه گیری نوفه زمینه           

                     زمان واخنش 

                     گستره بسامدی اندازه گیری ها 

                     شاخص کاهش صدا 

                     شاخص کاهش صدای وزن یافته 

                     تراز فشار صدای کوبه­ای معمول شده 

                     تراز فشار صدای کوبه­ای معمول شده وزن یافته 

                     لایه 

                     جداکننده ساده  

                     جداکننده مرکب 

                     شرایط تحویل یک فضا


    

فصل دوم مقررات آكوستیكی انواع ساختمانها


             مقررات عمومی 

             ساختمانهای مسکونی 

                     تراز نوفه زمینه 

                     زمان واخنش 

                     شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جداکننده ها 

                     تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته مورد نیاز برای سقف بین طبقات 

             هتل ها 

                     تراز نوفه زمینه 

                     زمان واخنش 

                     شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها 

                     تراز صدای کوبه¬ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات 

             ساختمان¬های آموزشی 

                     تراز نوفه زمینه 

                     زمان واخنش 

                     شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها 

                     تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات 

             بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی 

                     تراز نوفه زمینه 

                     زمان واخنش 

                     شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها 

                     تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات 

             ساختمان های اداری و تجاری 

                     تراز نوفه زمینه 

                     حداکثر زمان واخنش در فضاهای داخلی ساختمان های اداری و تجاری در جدول ارائه شده است. 

                     شاخص کاهش صدای وزن یافته مورنیاز برای جداکننده ها 

                     تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات 

             مراکز فرهنگی 

                     تراز نوفه زمینه 

                     زمان واخنش 

                     شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها 

                     تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته موردنیاز برای سقف بین طبقات 

             مراکز ورزشی و تفریحی 

                     تراز نوفه زمینه 

                     زمان واخنش 

                     شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها 

             مراکز ترابری 

                     تراز نوفه زمینه 

                     زمان واخنش 

                     شاخص کاهش صدای وزن یافته موردنیاز برای جداکننده ها 


 


 پیوست های مبحث هجدهم

پیوست  مثالی از راهنمای طراحی آکوستیکی برای دو مجموعه ساختمانی با کاربریهای مختلف 

پ بررسی سایت و منطقه بندی آکوستیکی 

پ بررسی و دسته¬بندی آکوستیکی فضاهای مختلف 

پ آرایش آکوستیکی فضاها بر روی سایت فرضی 

پ تهیه طرح اولیه ساختمان 

پ استفاده از جداکننده با صدابندی مناسب 

پ زمان واخنش بهینه 


پیوست  روش تعیین شاخص کاهش صدای یک جداکننده مرتب 

پ روش محاسبه 

پ روش تخمینی با استفاده از نمودار 


پیوست  مقادیر صدابندی هوابرد جداکننده ها 

پ دیوارها 

پ شیشه ها 

پ پنجره ها 

پ درها 


پیوست  مقادیر صدابندی کوبه ای کف – سقف ها 

پیوست  مقادیر ضریب جذب مواد و مصالح گوناگون 


واژه نامهبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,