دانلود مبحث 19 مقررات ملی ساختمان

کتاب مبحث 19 در زمینه صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان با فهرست زیر برای دانلود ارسال می شود:


دانلود


 

 

پیوست ها:

  روش تعيين گروه اينرسی حرارتی ساختمان

              تعيين جرم سطحی موثرجدار

                         جدار در تماس با خارج

                         جدار مجاور خاك

                         جدار در تماس با ساختمان مجاور يا فضای كنترل نشده

                         جدارهای  داخل فضای كنترل شده ساختمان


         بقیه فهرست در ادامه مطلب:


جرم سطحی موثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفيد

گروه بندی اينرسی حرارتی ساختمان يا بخشی از آن

  روش محاسبه شاخص خورشيدی

  گونه بندی نيازسالانه انرژی شهرهای ایران

  گروه بندی كاربری ساختمانها

  تعيين گروه ساختمان از نظر ميزان صرفه جوئی در مصرف انرژي

  مقادير فيزيكی اصلی ، تعاريف ، علائم

  ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول

  مقاومت حرارتی لايه های هوا وقطعات ساختماني

              مقاومت حرارتی لايه هوای مجاور سطوح داخلی وخارجي

              مقاومت حرارتی لايه های هوای محبوس

             مقاومت حرارتی برخی لايه های عناصر ساختمانی متداول

                    آجر پلاک نما

                    آجر توپر دیوار

                    آجر سوراخ دار دیوار

                    بلوک سفالی دیوار

                    بلوک سیمانی دیوار

                    تیرچه و بلوک سفالی سقف

                    تیرچه و بلوک سیمانی سقف

                    تیرچه و بلوک پلی استایرن منبسط سقف

  ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر و بازشوها

              ضرايب انتقال حرارت شيشه ها

                    شیشه های ساده

                    شیشه های دو جدارۀ عمودی

                    شیشه های دو جدارۀ  افقیسقفی

             ضرایب انتقال حرارت جدارهای نورگذر

                    جدارهای نورگذر دارای شیشۀ تک جدارۀ ساده

                    جدارهای نورگذر دارایانواع  شیشۀ دوجداره

              مثال های ضرايب انتقال حرارت جدارهای نورگذر

              ضرايب انتقال حرارت درها

 

  سایه بان ها

 روش های محاسبۀ پل های حرارتی

              گونه های مختلف پل های حرارتی

              روند محاسبات عددی

              ضرايب انتقال حرارت پل های حرارتی متداول

                    کف های زیرین مجاور خاک

                    دیوار های مجاور خاک

                    اتصالات متداول کف های مجاور خارج یا فضای کنترل نشده

                    اتصالات متداول سقف های میانی

                    اتصالات متداول بام ها و دیوار

                    اتصال دیوارهای داخلی و خارجی

                    اتصالات بین بازشوها و جدارهای غیرنورگذر

فصل پنجم سیستم روشنائی و انرژی الکتریکی

               سيستم ها وتجهيزات روشنائی

               سيستم های كنترل روشنائی

                     روشنائی فضاها

                     سيستم های كاهش ميزان و یا مدت روشنائي

                     كنترل خاموش كردن روشنائی            

               شدت روشنائی فضاها

               روشنائی محوطه و بیرون ساختمان

                     لامها

                     کنترل روشنائی محوطه و خارج ساختمان

               کنتور

               موتورها

فصل چهارم تاسيسات مكانيكي

              مقررات کلی

              تأسیسات سرمایش و گرمایش

                    تأمین سرمایش و گرمایش

                    مدارهای توزیع

                    پایانه های سرمایش و گرمایش

              سیستم های تهويه

                    تأمین هوای تازه

                    كيفيت درز بندی بازشوها

              تأسیسات آب گرم مصرفي

                    ملاحظات کلی

                    عایق کاری حرارتی لوله و مخزن

 

فصل سوم پوسته خارجی ساختمان

             روش الف روش كاركردي

                    محاسبه ضريب انتقال حرارت مرجع

                   ضرايب انتقال حرارت مرجع برای عناصر ساختمانی پوسته خارجي

                     محاسبه ضريب انتقال حرارت طرح و كنترل مشخصات پوسته

             روش ب – روش تجويزي

                    الزامات در راه حل های فنی روش تجویزی

                    اثر بهره گیری مناسب از نور خورشید

                    اثر بهره گيری از سایبان مناسب

                    نکاتی دربارۀ مجموعه راه حل های فنی روش تجویزی

                    مجموعه راه حل های فنی تجویزی ب با پنجرۀ برتر

                    مجموعه راه حل های فنی تجویزی ب با پنجرۀ ساده

            اصول کلی و توصيه ها در زمينه طراحی ساختمان

                     جهت گيری ساختمان

                     حجم كلی وفرم ساختمان

                    جانمائی فضاهای داخلي

                    جدارهای نور گذر

                    سايبان ها

                    اينرسی حرارتي

                    تهویه طبیعی

 

فصل دوم مقررات كلی طراحی واجرا

          مدارك مورد نياز جهت اخذ پروانه ساختمان

                 گواهی صلاحيت مهندس يا شركت طراح

                 چك ليست انرژي

                 نقشه های ساختمان

                 مشخصات فيزيكی مصالح وسيستمهای عايق حرارت

                 مشخصات فنی سيستم های مکانیکی وروشنائی

          عوامل ويژه اصلی و گروه بندی ساختمان ها

                 گونه بندی كاربرد ساختمان

                 گونه بندی نيازسالانۀ انرژی محل استقرار ساختمان

                 گونه بندی سطح زيربنای مفيد ساختمان

                 گونه بندی شهر محل استقرار ساختمان

                 گروه بندی ساختمانها از نظر ميزان صرفه جوئی در مصرف انرژي

          عوامل ويژۀ فرعي

                گونه بندی از نظر شرايط بهره گيری از انرژی خورشيدي

                گونه بندی نحوۀ استفاده از ساختمان های غیر مسکونی

          روش های طراحی پوستۀ خارجی ساختمان

          طراحی سیستم های مکانیکی

          طراحی سیستم های روشنایی

 

فصل اول كليات

          دامنه كاربرد

          تعاريف


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,