دانلود کتاب تاسیسات 77 جلد دوم بخار و کندانس


فصل چهارم 

بخار و کندانسدانلود

شامل:

جدول بخار

کاربرد بخاد در صنایع

شبکه توزیع بخار و کندانس

برآورد مصرف بخار

برآورد مقدار آب کندانس

محاسبه قطر لوله بخار و کندانس

تجهیزات جنبی شبکه لوله بخار 

بویلر روم

بخار در گرمایش

مبدل های حرارتی

بخار فلاش

مصرف مستقیم بخاربرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,