دانلود کتاب تاسیسات 77 فصل هشتمدانلود 


آتش نشانی

Fire protection

محاسبه مصرف آب آتشنشانی 

شبکه لوله کشی آب آتش نشانی برای واحدهای صنعتی، انبارها، انبارها و نظایر آنها

شبکه لوله کشی آب آتش نشانی برای آسمان خراش ها

تعیین قطر لوله

لوله کشی در کف

شبکه لوله کشی آب برای اسپرینکلر

تجهیزات آتش نشانی

مخاززن ذخیره

لوله و اتصالات

خاموش کننده هابرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,