دانلود کتاب تاسیسات 77 فصل 12 پمپ هادانلود  

شامل:


پمپ های سانتریفیوژ

اتصال الکتروموتور به پمپ

لوله دهش و مکش پمپ

منحنی مشخصات پمپ ها

ارتفاع مکش مثبت خالص

موازی کردن پمپ ها

پدیده کاویتاسیون

سرعت مخصوص

تعیین ارتفاع آبدهی پمپ

تعیین ظرفیت آبدهی پمپ

پمپ های کاسه ای

پمپ های شناور و سرچاهی

پمپ های فاضلاب

انتخاب پمپ برای یک سیستم

عیب یابی پمپ سانتریفیوژ

پمپ های دنده ای ‏

پمپ های روتاری

پمپ های واکیومبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,