دانلود کتاب کارگاه جوش ۱ رشته تاسیساتدانلود


فصل اول: اتصالات 

 اتصالات 

  مفهوم پیوند یا اتصال قطعات فلزی با یکدیگر 

  روش های مختلف جوشکاری فلزات 

  جوشکاری ذوبی 

فصل دوم: جوش اکسی استیلن 

 جوش اکسی استیلن 

  وسایل جوش اکسی استیلن 

  تهیه استیلن 

  تهیه کاربید 

  مولّدهای استیلن 

   کپسول استیلن 

   طرز تهیه اکسیژن 

  کپسول اکسیژن 

   رگلاتور 

  مشعل ها و سایر ملزومات جوشکاری 

   ایمنی در جوشکاری با روش اکسی استیلن 

فصل سوم: روش جوشکاری اکسی استیلن 

 روش جوشکاری اکسی استیلن 

  روشن کردن مشعل 

  شعله 

  شعله اکسی استیلن 

  انواع شعله 

   مشخصات شعله 

   آزمایش شعله 

  کنترل شعله 

   پس زدن شعله  Flash back

  دستگاه فلاش بک 

   روش خاموش کردن شعله 

   عوامل مؤثر در جو ش 

فصل چهارم: تمرینات عملی جوشکاری اکسی استیلن 

 تمرینات عملی جوشکاری اکسی استیلن 

  اتصالات اصلی در جوشکاری 

  هدایت حوضچه مذا ب 

  جوشکاری بدون سیم جو ش 

  جوشکاری با استفاده از سیم جوش و ساخت مهره 

   اتصال سر به سر 

   اتصال لبه روی هم 

  جوش زاویه داخلی و اتصال T شکل 

   جوشکاری در وضع قائم 

  محدودیت های جوشکاری در ورق های ضخیم 

   جوشکاری لوله با شعله اکسی استیلن 

   کاربرد علائم جوشکاری 

فصل پنجم: لحیم کاری 

  لحیم کاری 

   لحیم کاری نرم 

   بریزینگ لحیم سخت و برنج جوش 

فصل ششم: برشکاری، گاز 

  برشکاری با شعله گاز 

   روش برشکاری با اکسیژن 

   مشعل برشبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,