دانلود ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺗاﺳﻴﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲدانلود 


شامل:

  الزامات قانون

   حدود دامنة كار

   استاندارد

   تغر مقررات

   ساختمان ها موجود

   نگهدار

   تخرب

   مصالح

   مدارك فن

   بازرس

 نظامات ادار و اجرا

  تعارف

   كلات

   فهرست تعارف

  مقررات كل

   كلات

   امن و بهداشت

   فضا نصب لوازم بهداشت

   شبكه ها لوله كش آب و فاضلاب ساختمان

   مصالح

   حفاظت لوله كش

   لوله گذار در ترنچ

   حفاظت اجزا ساختمان

  توزع آب مصرف در ساختمان

   حدود و دامنة كار

   آب مورد ناز

   طراح لوله كش توزع آب مصرف

   انتخاب مصالح

   اجرا كار لوله كش

   ذخره ساز و تنظم فشار

   حفاظت آب آشامدن

   لوله كش توزع آب گرم مصرف

   ضدعفون، آزماش، نگهدار

  لوله كش فاضلاب بهداشت ساختمان

   حدود و دامنة كار

   طراح لوله كش فاضلاب

   انتخاب مصالح

   اجرا كار لوله كش

   آزماش و نگهدار

  لوله كش هواكش فاضلاب

   حدود و دامنة كار

   طراح لوله كش هواكش فاضلاب

   انتخاب مصالح

   اجرا كار لوله كش

   آزماش و نگهدار

  لوازم بهداشت

   حدود دامنة كار

   جنس و ساخت

   تعداد لوازم بهداشت

   نصب لوازم بهداشت

   الزامات انتخاب و نصب

  لوله كش آب باران ساختمان

   حدود و دامنة كار

   طراح لوله كش آب باران

   انتخاب مصالح

   اجرا كار لوله كش

   آزماش و نگهدار

  بست و تكه گاه

   حدود و دامنة كار

   نكات عموم

   بست و تكه گاه لوله ها قائم

   بست و تكه گاه لوله ها افق

   محل بست ها و تكه گاه ها

 اندازه گذار لوله ها در لوله كش توزع

  علام ترسم در لوله كش توزع

  اندازه گذار لوله ها در لوله كش

  علام ترسم در لوله كش

  اندازه گذار لوله ها در

  علام ترسم در لوله كش

  اندازه گذار لوله ها در لوله كش

  علائم ترسم در لوله كش

  بازگردان فاضلاب خاكستربرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,