طرح جمع آوری شبکه فاضلاب

طرح جمع آوری شبکه فاضلاب جزوه ای بسیار مفید برای مهندسین تاسیسات مخصوصا دوستان فعال در زمینه ای فاضلاب شهری و روستایی می باشد.
طرح جمع آوری شبکه فاضلاب: 

شبکه های جمع آوری

 حالت ثقلی

مقاطع نیمه پر و به طور کلی تابع از شرایط توپوگرافی منطقه

عمق لوله گذاری

حفاری ترانشه رو باز

حفاری تونل های سنتی نقب

توسط دستگاههای میکروتونلینگ  

جمع آوری فاضلاب در حالت تحت مکش

 تحت مکش منفی خلاء مرکزی

تصفیه خانه

اجرای شبکه فاضلاب به صورت ترکیبی

سطح آب های زیرزمینی بالا

مسکونی، تجاری، بیمارستان

(Pit)  حوضچه

اختلاف ارتفاع دو نقط شیب لوله

آدم رو(منھول

آدم رو بتنی

جدول آرماتور آدم روهای

آدم رو آجری

برش آسفالت

خاکبرداری

 کانال

مهندس

آزمایشهای خاك بنا بر درخواست دستگاه نظارت

کف ترانشه

حداقل 10 سانتیمتر

G.R.P.S. لوله فایبرگلاس فاضلاب

پلی اتیلن

 نشت آب

نحوه تست

غرقاب کردن

نشست

تخلیه

زھکشی

خاکریزی اطراف و روی لوله

CBR 


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,